Dichtheidsmeter

ODS biedt een aantal methoden, waarmee dichtheid direct wordt gemeten dan wel herleid wordt vanuit een andere meetparameter. Met een dichtheidsmeter (density meter / densitometer) bepaalt men de soortelijke massa (SM) die uitgedrukt wordt in de eenheid kg/m3.

Enkele industriële toepassingen van dichtheidsmeters zijn:

Dichtheidsmeting ten behoeve van verrekeningsmetingen

Bij deze applicaties maken we gebruik van de dichtheidsmeter van Bopp & Reuther Messtechnik, type DIMF. Deze dichtheidsmeter maakt gebruik van een trillende buis en meet feitelijk de eigen resonantiefrequentie. Deze frequentie wordt bepaald door de stijfheid en dimensies van de buis doch ook door de massa van de inhoud, het medium. Zodoende meten we de dichtheid
(veel gebruikte minder correcte termen: soortelijke dichtheid, soortelijke massa, soortelijk gewicht).

Voorbeelden zijn:

 • Naast een nauwkeurige coriolis massameter. U wilt naast massa flow (kg/h) ook presenteren in volume flow (m3/h);
 • Naast een volume- of snelheidsmeter. U wilt naast volumeflow ook presenteren in massaflow. De ODS dichtheidsmeter meet uiterst nauwkeurig, veel nauwkeuriger dan een coriolismeter.

Ook de Omni flowcomputer kan hierbij toegepast worden.

Dichtheidsmeting via een herleiding

Akoestische meetmethoden, zoals ultrasoon transit time, bieden naast de volume debietmeting ook een meetsignaal voor de speed-of-sound (SoS). Deze SoS is de voortplantingssnelheid van een akoestische golf (hoogfrequent), die zich door het medium voorplant. De SoS is afhankelijk van ondermeer de dichtheid van het medium. Hierdoor kan de SoS gebruikt worden om de dichtheid of concentratie van een medium te presenteren.

De nauwkeurigheid van deze methode is afhankelijk van de applicatie. daarom zal de SoS methode vooral worden gebruikt ten behoeve van  procesbesturing en productcontrole- en kwaliteitsbewaking. Het aantrekkelijke van deze methode is, dat de meetsensoren (transducers) op de buis worden geklemd (Clamp-On). Een ander groot voordeel is dat met deze apparatuur gelijktijdig de Speed of Sound (herleidt naar concentratie) en het debiet gemeten worden. Hierdoor is het mogelijk het massadebiet te berekenen.

Concentratiemeting

De concentratie van een product wordt gewoonlijk weergegeven in volumeprocenten of gewichtsprocenten. Het toepassingsgebied is heel groot. Het kan gaan om een mengsel van twee vloeistoffen of om opgeloste stoffen in een vloeistof (zout of suiker in water) of om de concentratie zetmeel. Soms wordt de concentratie uitgedrukt in een specifieke grootheid zoals Brix of Baumé (°Bé, °B, schaal van Baumé) etc. ODS biedt een aantal potentieel geschikte meetmethoden. Hierbij wordt een andere parameter gemeten, waarmee de concentratie wordt herleid:

De DIMF van Bopp & Reuther Messtechnik is een dichtheidsmeter (density meter) en is bij uitstek geschikt omdat dit instrument mogelijkheden biedt om de herleidingtabel in te voeren en de signaaluitgang direct presenteert in de gewenste eenheid. Het instrument corrigeert voor procestemperatuur veranderingen.

Met de GE panametrics ultrasone clamp-on meter worden SoS metingen uitgevoerd, waarbij er een herleiding naar concentratie plaatsvindt. Het voordeel van deze instrumenten is dat de opnemers (transducers) op de buitenzijde van de procesleiding zijn geklemd (clamp-on).

Voorbeelden van (gerealiseerde) concentratiemetingen:

 • Ammoniumnitraat concentratiemeter;
 • Meting van het Suikergehalte of het Suikerpercentage (°brix);
 • Sacharoseconcentratie; glucoseconcentratie;
 • Zoutconcentratie, pekelconcentratie (brine concentration);
 • Glucoseoplossing, glucoseconcentratie;
 • Ammoniakconcentratie;
 • Zwavelzuurconcentratie;
 • Ureumconcentratie;
 • Ammoniumhydroxideconcentratie;
 • Zetmeelconcentratie (Baumé);
 • Zoutzuurconcentratie;
 • Fosforigzuurconcentratie;
 • Loogconcentrate: natronloogconcentratie; calciumloog, kaliumloog;
 • Alcoholconcentratie: ethanolconcentratie en methanolconcentratie;
 • Ethyleenglycolconcentratie;
 • Chloorconcentratie;
 • Fosforzuurconcentratie;
 • Matosegehalte en suikergehalte van wort (bier);
 • Concentratie van Quenchwater.